Koordinačno-metodické centrum pre prevenciu násilia na ženách (KMC) fungujúce pri Inštitúte pre výskum práce a rodiny (IVPR) zorganizovalo vzdelávacie aktivity pre zástupkyne pomáhajúcich profesií. Päťdňového vzdelávacieho modulu právneho minima v oblasti trestného a civilného práva sa v apríli a máji 2021 zúčastnilo 30 účastníčok zo všetkých krajov Slovenska. 

V priebehu mesiacov apríl a máj 2021 Koordinačno-metodické centrum pre prevenciu násilia na ženách (KMC) fungujúce pri Inštitúte pre výskum práce a rodiny (IVPR) zorganizovalo ďalšie vzdelávacie aktivity pre zástupkyne pomáhajúcich profesií.

Päťdňového vzdelávacieho modulu právneho minima v oblasti trestného a civilného práva sa zúčastnilo v priemere 30 účastníčok zo všetkých krajov Slovenska. Cieľovou skupinou vzdelávania sú zástupcovia a zástupkyne rôznych pomáhajúcich profesií zapojených do projektov podpory a ochrany pred násilím na ženách a domácim násilím. Do organizácie tohto vzdelávacieho modulu boli zapojení aj regionálni koordinátori a koordinátorky KMC, pôsobiaci v každom samosprávnom kraji SR.

Vzdelávací modul právneho minima v oblasti trestného a civilného práva sa zameriava najmä na oboznámenie účastníkov a účastníčok s efektívnymi možnosťami ochrany a podpory žien zažívajúcich násilie prostriedkami Trestného práva a Občianskeho práva, ako aj o stíhaní páchateľov domáceho násilia a ochrany žien zažívajúcich násilie počas právneho konania. Zároveň je modul zameraný na predstavenie osobitných civilných prostriedkov na ochranu žien zažívajúcich násilie a súvisiacich konaní, ako aj na priblíženie praxe využívania prostriedkov civilného a trestného práva na ochranu žien zažívajúcich násilie. Súčasťou modulu bolo aj predstavenie interaktívnych riešení viacerých prípadových štúdií. 

S ohľadom na aktuálnu pandemickú situáciu ohľadne ochorenia COVID-19 sa všetky vzdelávacie stretnutia uskutočnili online.

V prípade záujmu o naše vzdelávacie moduly nás kontaktujte, prosím, emailom na: info@zastavmenasilie.gov.sk

Koordinačno-metodické centrum pre prevenciu násilia na ženách (KMC) Inštitútu pre výskum práce a rodiny je súčasťou národného projektu Prevencia a eliminácia rodovej diskriminácie OP ĽZ NP 2018/4.1.2/01., ktorý  sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje www.esf.gov.sk.

Skip to content