Od novembra minulého roka vošla do platnosti zmena zákona o Policajnom zbore, ktorá ukladá policajtom odoslať záznam o vykázaní násilníka do intervenčného centra. O tom, ako to má prispieť k ochrane žien zažívajúcich násilie čo iných obetí domáceho násilia sme sa rozprávali s Oľgou Pietruchovou z odboru ľudských práv na Ministerstve spravodlivosti SR.

Od novembra minulého roka vošla do platnosti zmena zákona o Policajnom zbore, ktorá ukladá policajtom odoslať záznam o vykázaní násilníka do intervenčného centra. O tom, ako to má prispieť k ochrane žien zažívajúcich násilie čo iných obetí domáceho násilia sme sa rozprávali s Oľgou Pietruchovou z odboru ľudských práv na Ministerstve spravodlivosti SR.

Čo je to intervenčné centrum a v čom sa líši od iných organizácií, ktoré pomáhajú ženám či iným obetiam domáceho násilia?

Hoci v ostatných rokoch sa v oblasti rodovo podmieneného a domáceho násilia urobil určitý pokrok, stále sme mali veľké rezervy v oblasti tzv. multiinštitucionálnej spolupráce. Prax však ukázala, že práve koordinácia činností medzi subjektmi poskytujúcimi pomoc obetiam a  políciou je v prípade obetí domáceho násilia veľmi dôležitá, a to s cieľom zabezpečiť komplexnú ochranu a podporu obete a prevenciu ďalšieho násilia. V praxi totiž len minimálny počet obetí (ca. 4%) využili čas vykázania na riešenie prípadu napr. formou podania neodkladného opatrenia alebo trestného oznámenia.

Pre zabezpečenie koordinovaného prístupu navrhlo vlani MS SR  v novele zákona o obetiach vytvorenie siete tzv. intervenčných centier. Tento model je založený na previazaní policajného zákroku s krízovou intervenciou a odbornou pomocou poskytnutou obeti bezprostredne po výskyte domáceho násilia resp. zásahu polície. Polícia má zo zákona povinnosť do 24 hodín po vykázaní násilnej osoby zo spoločného obydlia informovať intervenčné centrum, a to následne do 72 hodín proaktívne kontaktuje obeť a ponúkne jej odbornú pomoc.

Koľko intervenčných centier máme v súčasnosti? Je pokryté celé územie Slovenska?

Od začiatku roka 2022 máme pokryté všetky regióny Slovenska intervenčnými centrami. V niektorých regiónoch je ich dokonca viac, napr. pomerne rozľahlý Košický VÚC si medzi sebou rozdelili tri skúsené organizácie, čím dokážu byť doslova „bližšie k obeti“. V iných krajoch pôsobia centrá na celom území a pokrývajú ho napr. zvýšením mobility. 

MS SR zapísalo do tohto momentu 10 organizácií ako intervenčné centrum, ich zoznam a ďalšie informácie nájdete na stránke https://www.pomocpreobete.gov.sk/

Čo všetko zabezpečujú intervenčné centrá okrem kontaktovania obete po vykázaní?

Centrum poskytuje krízovú intervenciu a podporu nielen obetiam po vykázaní, ale aj tým, ktoré vyhľadajú pomoc proaktívne. Medzi úlohy intervenčného centra patrí vyhodnotenie hrozby nebezpečenstva ohrozenia života alebo zdravia a zostavenie bezpečnostného plánu. Toto vyhodnotenie zhodnotí efektivitu vykázania a umožňuje stanovenie ďalšieho postupu, napr. presun obete zo spoločného obydlia, podanie návrhu na vydanie neodkladného opatrenia. Odborníčky a odborníci v odboroch psychológia, sociálna práca a právo zabezpečujú komplexnú a bezplatnú odbornú pomoc, sprevádzanie obete v trestnom konaní ako aj jej právne zastupovanie. Zároveň intervenčné centrum pomáha obeti kontaktovať iné inštitúcie a riešiť osobnú situáciu aj vďaka psychosociálnej podpore a poradenstvu. Rozhodnutie využiť alebo nevyužiť tieto služby je v plnej miere ponechané na obeti násilia.

Ako sú intervenčné centrá financované?

Financovanie je zabezpečené zo štátneho rozpočtu cez dotačnú schému MS SR, pričom je na každý VÚC stanovená suma prostredníctvom koeficientu, ktorý berie do úvahy veľkosť regiónu, počet hlásených prípadov domáceho násilia a počet vykázaní v predchádzajúcom roku. Ročný príspevok na prácu IC sa tak pohybuje v rozmedzí od 170 tisíc do 290 tisíc eur na VÚC. 

Ďakujeme za rozhovor!

Skip to content