Dňa 25. marca 2019 sa v Bratislave uskutočnila študijná návšteva partnerských organizácií z chorvátsko-slovenského projektu HELPLINE. Názov projektu je akronym pre hlavný cieľ tejto iniciatívy – How Expertise Leads to Prevention, Learning, Identification, Networking and Ending Gender Based Violence / Ako odborné znalosti vedú k prevencii, vzdelávaniu, identifikácii, vytváraniu sietí a ukončeniu rodovo podmieneného násilia. 

Jediný zahraničný partner v tomto projekte je Inštitút pre výskum práce a rodiny, ktorý privítal chorvátskych partnerov a zorganizoval odborné stretnutia a konzultácie v súvislosti s napĺňaním cieľu tohto projektu v Bratislave. Jedenásť členiek a jeden člen chorvátskej delegácie si vypočuli podrobnú prezentáciu o vzniku, fungovaní a štatistikách spojených s existenciou Národnej linky pre ženy zažívajúce násilie. 

Diskusia o inštitucionálnych krokoch a potrebných zdrojoch  k zriadeniu podobnej linky v Chorvátsku bola veľmi živá a zahŕňala témy ako Istanbulský dohovor, národné legislatívy, vzdelávanie sudcov a prokurátorov, spolupráca s políciou a pomáhajúcimi profesiami. Kolegyne a kolega z Chorvátska ocenili možnosť položiť otázky našim poradkyniam pracujúcim na Linke a poskytujúcim 24-hodinové poradenstvo ženám a dievčatám, ktoré sú ohrozené násilím. 

Ďalší odborný program pre chorvátsku delegáciu zabezpečila vedúca manažérka Koordinačno-metodického centra pre prevenciu násilia, Barbora Burajová, a to na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR a na Ministerstve spravodlivosti SR.

Skip to content