25. október 2018 si na Slovensku pripomíname Deň rovnosti v odmeňovaní medzi mužmi a ženami. Tento dátum symbolicky zvýrazňuje fakt, že ženy od tohto dátumu pracujú „zadarmo“.   

Pozitívnou správou je, že sa rodový mzdový rozdiel na Slovensku postupne znižuje, aj keď v ostatných rokoch stagnujeme. V roku 2017 predstavoval rodový mzdový rozdiel  v hodinovej mzde 18 %. Inými slovami, priemerný hodinový zárobok žien tvorí iba 82 % z mužskej priemernej mzdy. Pre porovnanie, v priemere EÚ sa tento údaj pohybuje na úrovni  medzi  16 a 17 %.

Najvýraznejšie sa rozdiely prejavujú u vysokoškolsky vzdelaných ľudí v riadiacich pozíciách, a to najmä v podnikateľskom sektore. 

„Hoci príčiny rozdielu v odmeňovaní žien a mužov sú komplexné a zložité, k najvýraznejším patrí segregácia na trhu práce,“ hovorí riaditeľka odboru rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí Oľga Pietruchová. „Ženy pracujú vo vyššej miere vo verejnej sfére v sektoroch ako je školstvo, zdravotníctvo, sociálna sféra alebo verejná správa, kde sú platy nižšie ako vo sfére podnikateľskej. Svoju úlohu zohráva aj neúmerné zaťaženie žien starostlivosťou o deti a domácnosť, ktoré ovplyvňuje ich kariérne voľby a možnosti.“

Ďalším dôvodom rozdielov je tzv. sklený strop, determinujúci množstvo žien dosahujúcich najvyššie (a najlepšie odmeňované) pozície najmä v podnikateľskom sektore. Najvyšší rozdiel bol vlani v riadiacich pozíciách v doprave, logistike a poštových službách, a to viac ako 50% v neprospech žien. Ženy teda zarábali iba polovicu platov mužov.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR prijíma neustále opatrenia na znižovanie rozdielu v zárobkoch medzi mužmi a ženami. Významným opatrením pre znižovanie rodového mzdového rozdielu je postupné zvyšovanie minimálnej mzdy, keďže ženy pracujú častejšie v nízko príjmových skupinách ako muži. Rovnako opatrenia na výraznejšie zvyšovanie platov vo verejnej sfére by malo znamenať zníženie rodového mzdového rozdielu.

Skip to content